صفحه اصلی \ امکانات و توانمندي ها

 

واحد کنترل کیفیت

کنترل کیفیت شرکت پرشین سازه کلیه قطعات و مواد اولیه ورودی مؤثر بر کیفیت محصول تحت بازرسی و آزمون قرار گرفته و پس از تأیید این واحد، مجوز ورود به انبار مواد اولیه صادر می گردد. در واحد کنترل کیفیت شرکت پرشین سازه، بازرسیها در سه سطح بازرسی قبل از فرآیند، بازرسی حین فرآیند و بازرسی نهایی مطابق با استانداردها و دستورالعملهای مختص صنایع برق و مخابرات و الزامات خاص مشتریان صورت  می پذیرد و البته بیشترین تمرکز کاری این واحد بر بازرسیهای حین فرآیند می باشد. واحد کنترل کیفیت در شرکت پرشین سازه با استفاده از کفایت روشهای اجرایی و به کارگیری بهترین متد تست و آزمایش محصول نهایی ضمن ثبت کامپیوتری اطلاعات و استفاده از روشهای مدرن تجزیه و تحلیل آماری، اقدام به کنترل کیفی تولیدات کارخانه و برنامه ریزی در رابطه با بهبود مستمر محصولات تولیدی می نماید.