صفحه اصلی \ امکانات و توانمندي ها


واحد توسعه بازار

گسترش روز افزون تولید و مصرف انرژی الکتریکی در جوامع در حال توسعه و ارتباط تنگاتنگ و متقابل این گسترش با رشد دیگر فعالیتهای صنعتی، صنعت برق و مخابرات را به یکی از ارکان توسعه کشورها تبدیل کرده است. نظر به اهمیت استراتژیک صنعت برق، واحد توسعه بازار این شرکت با هدف تأمین نیازهای تخصصی این صنعت در زمینه های انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین احداث زیر ساختهای مخابراتی بنا نهاده شده است.                                    

این واحد با هدف تعریف و ایجاد Vision برای شرکت بنا نهاده شده است و با توجه به نیازهای حال و آینده کشور و منطقه اقدام به رصد بازار کار برای شرکت نموده و قبل از انجام بازاریابی شروع به بازارسازی می نماید. در واقع تبدیل بازارهای بالقوه به بالفعل از اهداف اصلی این واحد می باشد.